זכור אותי הכנס שם משתמש
          סיסמא
שלום אורח
הצטרף לקהילה
מתכונים | קהילה | מדריך | שפים | מבשלים
מבשלים
מבשלים
חיפוש מתקדם
   
חפש
עזרהמבשליםהדפסשלח לחברהוסף למועדפים RSS Share/Save/Bookmark
אתה נמצא כאן :: מבשלים :: תנאי שימוש
ראשי  ראשי
מבשלים
הדף של חיים כהן
הדף של ד"ר אלי לנדאו
מתכוני וידאו
סרטוני בישול ואוכל
אודות אתר "מבשלים"
חיים ואלי מבשלים
פוסטים נבחרים
כל הבלוגים
תחרויות מתכונים
עזרה
חדשות אוכל
חיפוש מתכונים ע"פ מרכיבים

קהילה  קהילה
קהילה
חברים מצטיינים
חברים חדשים
תגובות אחרונות
עץ משפחה קולינרי
חיים ואלי מבשלים
חיפוש חברי קהילה
מבשלים עם חברים
הצטרפות לקהילה


הרשם למגזין השבועי של מבשלים

המדריך עונות וחגים
המדריך
מתכונים לסתיו
מתכונים לחורף
מתכונים לפסח


המדריך  מהמדריך
המדריך
מרכיבים
מטבחים
שיטות הכנה
סוגי מנות
עונות ומועדים
שיקולים מיוחדים
כלי מטבח
מתכוני בסיס
בישול צמחוני
סלטים
יין
בירה
שמן זית
עוף


 העתק לבלוג/אתר:
קישור לדף זה:

תנאי שימוש


תקנון מבשלים ח.א. בע"מ

גולש יקר,
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "מבשלים" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו. ח.א מבשלים בע"מ (להלן: "מבשלים") מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט "מבשלים" בו הינך גולש ברגע זה.
בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר מבשלים תוכל לפנות אלינו בעמוד צור קשר.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידיך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "מבשלים". עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין "מבשלים" לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, להצטרף לקהילות וירטואליות, לפתוח בלוגים, לפתוח ולהעלות אלבומים, להעלות מתכונים, ביקורות, וסרטוני וידאו לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד – "השירותים")

במסגרת תקנון זה "גולש" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף או ישות כלשהם. "מבשלים" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.


כללי
גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר מבשלים ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. מבשלים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
אתר מבשלים נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.
אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של מבשלים או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של מבשלים.
הגולש מצהיר כי ידוע לו כי ככל שמתפרסם באתר מבשלים מידע מקצועי בתחומי המזון, תזונה, בריאות וכיו"ב ו/או ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים, מידע זה אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל הגולש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה והוא אינו מחליף צורך בייעוץ. מבשלים אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו על-ידי גולשים.

קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר מבשלים ובשירותים הינם של מבשלים, או של צדדים שלישיים שהעניקו למבשלים הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, מבשלים הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור,להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מבשלים.
למניעת ספק, מובהר בזה, כי מבשלים אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail) .


תכני גולשים
כל תוכן שיועלה לאתר על-ידי גולשים ובכלל זה מתכונים, ביקורות, עצים קולינאריים, כתבות, תמונות ותכני וידאו בכרטיסים האישיים, בבבלוגים ואו כל חומר אחר המועלה על-ידי הגולש לאתר ו/או לאיזה מהשירותים ("תכני גולשים"), הינו באחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים למבשלים, או בדרך שאינה הולמת וראויה.
הגולש לא יעלה לאתר מבשלים ולכל שירות בו כל תוכן המהווה "תכנים אסורים" (כהגדרתם להלן).

הגולש מסכים ומאשר למבשלים ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתכני גולשים ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר מבשלים ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי מבשלים, לרבות ליחסי ציבור ולקידום אתר מבשלים באמצעי המדיה השונים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שמבשלים תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולשים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבשלים לא תמכור תכני גולשים מבלי לקבל את הסכמת הגולש מראש, למעט במסגרת הפצה של תכני גולשים באינטרנט הסלולארי.

כל שימוש על-ידי צד ג' בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911. למען הסר ספק, מובהר כי שימוש בתכני הגולשים על-ידי מבשלים ו/או מי מטעמה, כאמור בפסקה דלעיל, מאושר כאמור על ידי בעל הזכויות, ואיננו מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.
הגולש מתחייב לפטור את מבשלים באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בכרטיס האישי, ו/או בבלוג ו/או בכל מקום אחר באתר מבשלים.
בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את מבשלים בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למבשלים, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בכרטיס האישי, ו/או בבלוג ו/או בכל מקום אחר באתר מבשלים, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של מבשלים, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי מבשלים בקשר עם התכנים האמורים. מה זה? ככה אף אחד לא יכניס שום תוכן. להגיד במידה ותכנים שהמשתמש הכניס גרמו לנזק או אבדן לא סתם תכני גולשים שזה כללי לגמרי ומתייחס לכלל התכנים.

הגבלת אחריות
מבשלים אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מבשלים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מבשלים מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
אספקת השירותים על-ידי מבשלים תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומבשלים אינה אחראית לכל תקלה מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל תקלה, מעשה או מחדל כאמור.
מבשלים אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר מבשלים ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על-ידי כל גולש אחר ברשת, ומבשלים אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
מבשלים אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר מבשלים ו/או לכל שירות אחר של מבשלים והיא אינה אחראית לפרסום המידע בכל שירות של מבשלים. כמו כן, מבשלים אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או שירותים אלה, ולרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר מבשלים הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר.

תכנים אסורים
הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על-ידיו יהיה הולם ולא יפגע ברגשותיו או בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר מבשלים ו/או לכל שירות אחר של מבשלים תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום למבשלים נזקים (לעיל ולהלן - "התכנים האסורים").

מבשלים אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על-ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, מבשלים שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם או להסירם במידה ואלו ימצאו, על-פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, מבשלים שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. מבשלים אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על-ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר מבשלים. מבשלים אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על-פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, ומבשלים לא תהא צד להתקשרות. מבשלים אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי מבשלים בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר מבשלים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מבשלים ו/או כנגד מי מטעמה.
פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר מבשלים לא יתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מבשלים לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
מבשלים אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר מבשלים ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר מבשלים, ואף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר מבשלים ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ומבשלים ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מבשלים.
בשום נסיבות לא תחול על מבשלים ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, ונזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למבשלים או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מידע מסחרי
מבשלים אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר מבשלים על-ידי מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר מבשלים על-ידי מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. מבשלים אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם ולמהימנותם. עם זאת, מבשלים שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.


הגנת הפרטיות
הגלישה באתר מבשלים והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שמבשלים תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. מבשלים רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות של מבשלים.
מבשלים מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר מבשלים, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על-ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מבשלים שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה או עושה באתר מבשלים, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין מבשלים, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה על-ידי הגולש, ו/או במקרה שמבשלים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של מבשלים עם צד שלישי כלשהו.

בגלישה באתר מבשלים ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי מבשלים תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב למבשלים.

ניתוק, הפסקה ושינויים
מבשלים רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
כמו כן רשאית מבשלים לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על מבשלים אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
מבשלים תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר מבשלים, מראהו, את השירותים באתר מבשלים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מבשלים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולש
בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי מבשלים כדלקמן:

 • לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני כלשהוא שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
 • לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ו/או באמירות מגונות.
 • לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידם לאתר מבשלים או לכל שירות אחר של מבשלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
 • כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים המועלים על ידו, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר מבשלים על ידו.
 • כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לאתר מבשלים, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של מבשלים להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא;
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מבשלים לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
 • כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר מבשלים בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה;
 • לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;
 • לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.
 • לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
 • לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
 • לא להסית לגזענות, לשנאה, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לכל עבירה אחרת על החוק;
 • לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;
 • לא להשתמש בשירותים של מבשלים לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
 • להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, על-ידי מבשלים;
 • לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;
 • לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;
 • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.
 • לשמור בסוד,או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לה כאלה על-ידי מבשלים, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה על-ידי מבשלים, אלא אם קיבל את הסכמת מבשלים לכך, מראש ובכתב.

 • גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, ומבשלים תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר מבשלים ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי מבשלים ו/או נמנעה כניסתו אינו רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר. הגולש יפצה וישפה את מבשלים מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו למבשלים ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר מבשלים ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר מבשלים ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של מבשלים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי מבשלים בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר מבשלים והשימוש בשירותים האמורים.

  הדין החל וסמכות שיפוט
  דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו באופן ייחודי.

  הערות:
  * מערכת מבשלים שולחת מידי פעם חדשות, עדכונים והודעות ללקוחות, שותפים ומשתמשים רשומים. בעת ההרשמה הנך מסכים לקבל הודעות אלו. אם אינך מעוניין בהן, תוכל להסיר את עצמך מהרשימה בכל עת.


  שיווק באינטרנט
  תנאי שימוש | צור קשר | אודות אתר "מבשלים" | עזרה | פרטיות | מידע למפרסמים
  שיווק באינטרנט קידום אתרים
  כל הזכויות שמורות ל ח.א. מבשלים עם השף חיים כהן ועם ד"ר אלי לנדאו, קהילת אוכל, מתכונים, בישול ומאכלים של ישראל. אתר מבשלים מציג עושר רב של מתכונים, מאכלים, מדריך לבישול אוכל, טיפים איך להכין מתכון ספציפי, מידע על שפים מובילים ועוד. אין לעשות כל שימוש במידע באתר מבשלים אוכל באינטרנט ללא קבלת אישור מפורש בכתב לפי תקנון האתר.